Witamy na stronie projektu nieinwazyjnych badań archeologicznych nad średniowieczną lokacją miasta Nieszawy (znajdującej się obecnie na toruńskim Podgórzu). Badania realizowane były przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, z udziałem archeologów z firmy Prodigi. Projekt finansowany był z programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” w latach 2012-2014, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program badań stworzyliśmy korzystając z najlepszych wzorców, kierując się wytycznymi English Heritage (Geophysical Survey In Archaeological Field Evaluation) oraz Archaological Data Service (Archaeological Data Service/Digital Antiquity, Guide to Good Practice). Komplementarne zastosowanie metod nieinwazyjnego rozpoznania obejmowało prospekcję magnetyczną, elektrooporową, pomiary podatności magnetycznej, lotniczą prospekcję i dokumentację fotograficzną wraz ze stworzeniem ortofotomap, wykorzystanie laserowego skanowania powierzchni gruntu z pokładu samolotu (LIDAR ALS), termowizję i geodezję z zastosowaniem technologii GPS RTK oraz integrację powyższych w cyfrowym środowisku informacji przestrzennej.

W rezultacie badań, dzięki zastosowaniu szeregu nieinwazyjnych metod prospekcji, możliwe stało się ustalenie zasięgu, odtworzenie układu przestrzennego oraz określenie roli tego zapomnianego średniowiecznego miasta.

Stara Nieszawa istniała niespełna 35 lat. Wzniesiono ją jako osadę na brzegu Wisły, naprzeciwko Torunia, gdzie w ochronnym cieniu Zamku Dybowskiego wyrosła na potężny organizm ekonomiczny, którego prężna działalność osłabiała potęgę handlową Zakonu. Mieszczanie Toruńscy, popchnięci w ten sposób do buntu przeciwko władzy krzyżackiej uzyskali od króla Polski obietnicę zburzenia konkurencyjnego ośrodka, lecz władca w uznaniu zasług przeniósł Nieszawę w górę Wisły na miejsce, w którym znajduje się współcześnie. Pola pod Zamkiem Dybowskim na toruńskim Podgórzu uważnie strzegły swej tajemnicy, którą ujawnili dopiero archeolodzy posługując się metodami nieinwazyjnymi.

Realizacja i finansowanie projektu

object832905190

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi

150px-Logo_MKiDN_RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program „Dziedzictwo kulturowe”, V Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”