Stara Nieszawa

Średniowieczne miasto przywrócone światu

Kategoria: Bez kategorii

Festyn historyczny na Zamku Dybów (12.09.2016)

W dniu 11 września 2016 na Zamku Dybowskim w Toruniu odbył się festyn historyczny pod nazwą „Historia wciąż żywa – od chrztu Polski po II pokój toruński”. Obok scen z historii Polski i relacji Królestwa Polskiego z Państwem Zakonnym, pokazów walk rycerskich oraz koncertów muzyki średniowiecznej prezentowane były badania, odkrycie oraz cyfrowa rekonstrukcja Nowej Nieszawy naprzeciw Torunia. Przez stoisko z ekspozycją dotyczącą badań archeologicznych przewinęło się kilkaset osób, które miały możliwość zapoznania się z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi zaginionego średniowiecznego miasta. Organizatorem festynu była Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa”, która obecnie dzierżawi Zamek Dybowski od miasta Toruń i aktywnie wspiera działania dążące do przywrócenia pamięci o dawnej, średniowiecznej Nieszawie oraz jej roli w historii Polski.

Szczegóły publikacji podsumowującej 15 lat badań późnośredniowiecznej Nieszawy

W związku z publikacją książki „W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy” prezentujemy spis treści oraz dane techniczne publikacji.

Spis treści

1. Wprowadzenie
Aleksander Andrzejewski, Piotr Wroniecki ……… str. 7
2. Nowa Nieszawa (Dybów) naprzeciw Torunia w latach 1923-1460/62 w świetle średniowiecznych źródeł pisanych
Sławomir Jóźwiak ……… str. 13
3. Charakterystyka wybranych komponentów środowiska przyrodniczego w rejonie miasta lokacyjnego Nowa Nieszawa
Piotr Weckwerth ……… str. 57
4. Próba lokalizacji średniowiecznej Nowej Nieszawy z wykorzystaniem monitoringu lotniczego
Wiesław Stępień ……… str. 81
5. Mniej niż trzy mile od Torunia…, czyli Nieszawa Jagiełły w świetle badań archeologicznych
Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska ……… str. 117
6. Szerokopłaszczyznowe badania geofizyczne nad średniowieczną lokacją (Nowej) Nieszawy
Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski ……… str. 167
7. Uwagi o urbanistyce położonego niegdyś naprzeciw Torunia miasta Nowa Nieszawa – czyli co wiemy, a raczej nie wiemy na ten temat
Janusz Pietrzak ……… str. 201
8. Zakończenie
Aleksander Andrzejewski, Piotr Wroniecki ……… str. 223
9. In search of a lost town,  15 years or research over the abandoned Medieval town of Nieszawa ……… str. 229
10. Literatura ……… str. 235

Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Redakcja: Aleksander Andrzejewski, Piotr Wroniecki
Recenzent tomu: Prof. dr hab. inż. arch. Jan Salm
Tłumaczenie na język angielski: Piotr Spyra
Fotografie: Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Wiesław Stępień
Ryciny: Marta Garas, Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Janusz Pietrzak, Stanisław Rzeźnik, Wiesław Stępień, Piotr Weckwerth, Piotr Wroniecki, Jakub Zakrzewski
Projekt okładki: Jerzy Sikora
Układ tomu: Aleksander Andrzejewski
Prawa autorskie: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego & autorzy; Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona internetowa: https://staranieszawa.wordpress.com
Adres redakcji: ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź
ISBN: 978-83-944066-1-5
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nakład: 300 egzemplarzy
Zawartość: 252 strony, 34 ryciny, 46 fotografii

Nowe spojrzenie na „starą” Nieszawę

Jak podano wcześniej, prace związane z publikacją dotyczącą 15 lat poszukiwania średniowiecznej pierwszej lokacji Nieszawy są na ukończeniu. Poza kwerendą źródeł historycznych, raportami badań wykopaliskowych, prospekcji i dokumentacji lotniczej a także nieinwazyjnej prospekcji geofizycznej publikacja zawierać będzie zupełnie nowe rekonstrukcje cyfrowe  średniowiecznego miasta. Ten nowy model cyfrowy autorstwa J. Zakrzewskiego i S. Rzeźnika oparty na obecnym stanie wiedzy o organizacji przestrzennej miasta. Poniżej zaprezentowano kilka przykładów cyfrowego modelu rekonstruującego miasto, które zawierać będzie przygotowywana publikacja „W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy”.

ed.ryc10

ed.prew1_0004

ed.ryc11

ed.artykul_stepien

Publikacja „W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy” zbliża się wielkimi krokami

Publikacja podsumowująca stan 15 lat badań zwieńczonych odkryciem i zrekonstruowaniem zaginionego średniowiecznego miasta Nieszawy jest na ukończeniu. Monografia prezentuje wszystkie dotychczasowe aspekty prac prowadzonych na przestrzeni minionych dekad, począwszy od sondaży archeologicznych, poprzez długoletnią obserwację lotniczą, kończąc na badaniach geofizycznych. Wydanie publikacji dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej przedstawiony został projekt okładki.

okladka2a

Monografia średniowiecznej Nieszawy planowana na koniec roku 2015

Badania nad średniowieczną lokacją miasta Nieszawy prowadzone są już 15 lat. Sondaże wykopaliskowe z lat 1999-2001, prospekcja lotnicza z lat 2001-2014 oraz prospekcja geofizyczna w ramach projektów finansowanych przez MKiDN w latach 2012-2014 pozwoliły zlokalizować, rozpoznać strukturę oraz wirtualnie zrekonstruować miasto. Jednocześnie dotychczasowe badania nie doczekały się ujednoliconego i usystematyzowanego zbioru w formie publikacji, która prezentowałaby i podsumowywałaby stan badań nad stanowiskiem.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało w 2015 roku dofinansowanie Stowarzyszeniu Naukowemu Archeologów Polskich oddział w Łodzi na realizację projektu wydania pierwszej w Polsce monografii poświęconej metodycznemu, nieinwazyjnemu odkrywaniu średniowiecznego organizmu miejskiego. Projekt „W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokacji Nieszawy” (04531/15) stanowić będzie podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat dawnej Nieszawy, w tym historii miasta, wyników prac wykopaliskowych, lotniczego monitorowania stanowiska oraz analizy i modeli interpretacyjnych stworzonych w oparciu o prospekcję nieinwazyjną.

object832905190 150px-Logo_MKiDN_RP

Stara Nieszawa była prężną metropolią na pograniczu Królestwa Polskiego i Państwa Zakonnego, której stworzenie wymagało wzmożonego wysiłku Królestwa. Dzięki temu na przestrzeni niespełna 40 lat istnienia wyrosła na głównego konkurenta hanzeatyckiego Torunia, skutecznie rywalizując w handlu na Wiśle z krzyżackim sąsiadem. Wysiłek przejawiający się w organizacji przestrzennej miasta miał na celu wzniesienie precyzyjnie rozplanowanego potężnego ośrodka handlowego, który miał być wyzwaniem króla Polski rzuconym Zakonowi. Fakt istnienia stosunkowo nienaruszonych pozostałości tego XV-wiecznego miasta świadczy o jego unikatowości, w kontekście możliwości badań nad epoką i zrozumienia ówczesnych realiów. Miasto funkcjonowało tylko kilkadziesiąt lat, a po jego zniszczeniu zajmowany obszar nie uległ większym późniejszym przekształceniom urbanizacyjnym. Kontekst wydarzeń historycznych i przebieg konfliktu polsko-krzyżackiego w zderzeniu z uchwytnymi reliktami prężnego średniowiecznego miasta stawia odkrycie w roli prawdziwej „kapsuły czasu”. Dzięki niej możliwe jest niemal namacalne przeniesienie w realia historyczne i uświadomienie charakteru i wagi wydarzeń opisywanych w źródłach. Stanowisko cenne jest z punktu widzenia historii państwa polskiego, ale też ze względu na rozmiar i odegraną rolę w historii konfliktu krzyżackiego.

Monografia badań nad Nieszawą stanowi zwieńczenie prac, które umożliwiły zrekonstruowanie hipotetycznego wyglądu bohaterskiego średniowiecznego miasta i przywrócenie go na mapę średniowiecznej Polski. Przy powstawaniu publikacji udział wezmą dotychczasowi badacze stanowiska, jak również wybitni specjaliści z dziedziny architektury średniowiecznej i zespołów miejskich.

Od Nieszawy do Dybowa – podsumowanie badań terenowych 2014 roku

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, oddział w Łodzi w roku 2014 na obszarze pomiędzy zamkiem komturskim w Małej Nieszawce a Zamkiem Dybowskim w Toruniu-Podgórzu realizowało projekt badawczy „Od Nieszawy do Dybowa – nieinwazyjne rozpoznanie krajobrazu archeologicznego pomiędzy Małą Nieszawką a Zamkiem Dybowskim” (4965/14), dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

Koncepcja projektu zakładała rozpoznanie zasięgu, zagrożeń oraz wewnętrznej struktury przestrzennej zespołu obiektów archeologicznych, uchwyconych bez konieczności prowadzenia działań wykopaliskowych. Badania o charakterze nieinwazyjnym obejmowały dokumentacyjną i prospekcyjną fotografię lotniczą, opracowanie danych LiDAR i zdjęć archiwalnych oraz prace terenowe z zastosowaniem pomiarów geofizycznych i geodezyjnych. Dane pomiarowe i obrazowe zostały zintegrowane w środowisku informacji przestrzennej (GIS), umożliwiając stworzenie modelu, rekonstruującego nie tylko struktury osadnicze ale i krajobraz historyczny, w którym te funkcjonowały.

Anomalie geofizyczne świadczą o istnieniu reliktów konstrukcji fortyfikacyjnych wokół zamku w Małej Nieszawce, uchwyconych na planie trapezu o dłuższych bokach ok. 170 i 140 m oraz krótszych ok. 110 i o powierzchni liczącej ok 1,7 ha. Południowy i zachodni bok przypuszczalnych umocnień uchwycony został na pełnej długości, natomiast północny i wschodni jedynie w części. Wyniki wskazują, iż zarejestrowane relikty obwarowań w Małej Nieszawce mają przypuszczalnie formę zasypisk (tzw. negatywów) i zachowanych fundamentów lub dolnych partii murów, obiegających zamek i kontynuujących się prawdopodobnie w kierunku wschodnim (pod współczesne gospodarstwa) i zachodnim (na obszarze pól). Zamek komturski posiadał zwarty system obwarowań, charakterystyczny dla modelu przestrzennego zamków krzyżackich z tego okresu, obejmujący powierzchnię ok. 2 ha. Centralnie położony zamek właściwy otoczony był fosą, obwarowaną na zewnątrz murem. Od strony północnej znajdowało się częściowo zabudowane przedzamcze, do którego od wschodu i zachodu przypuszczalnie przylegały strefy gospodarcze.

Pomiary magnetyczne w otoczeniu lokacji miasta Starej Nieszawy (opisywanego w źródłach historycznych jako Nowa Nieszawa) objęły w ciągu 3 lat realizacji projektów ponad 36 hektarów na odcinku ponad 1,6 km. Badania w 2014 r. polegały na uzupełnieniu dostępnego obszaru przy wale przeciwpowodziowym i linii drzew, w rejonach wcześniej niedostępnych ze względu na uprawy oraz całości dostępnego obszaru na zachód od miasta. Rozpoznanie geofizyczne bezpośredniego krajobrazu archeologicznego pozwoliło na zakreślenie teoretycznych ram przestrzennych środowiska w jakim to średniowieczne miasto istniało i funkcjonowało. Ponadto, dzięki analizom topograficznym możliwe było prześledzenie przebiegu linii brzegowej dawnego koryta Wisły oraz miejsc akumulacji materiału aluwialnego. Analiza wyników prospekcji geofizycznej pozwala uzupełnić dotychczasowy obraz rozpoznanych struktur osadniczych. Ich interpretacja umożliwia stworzenie rysu miasta, w którego bezpośrednim otoczeniu funkcjonowały mniejsze, poświadczone historycznie skupiska osadnicze, tworzące razem system interakcji społecznych w obrębie średniowiecznego mikroregionu środkowego biegu Wisły.

Nieszawa pełniła ważną rolę tranzytową, dzięki swojemu położeniu, świadomie wymuszającemu rywalizację z Toruniem. W 1440 r. miasto wyeksportowało już więcej zboża niż Toruń. Trafiało tu ono wozami z terytorium Królestwa Polskiego a następnie rzeką płynęło do Gdańska. Uchwycone anomalie geofizyczne, generowane przez destrukty XV-wiecznego organizmu miejskiego zdradzają szczegółowy plan towarzyszący wzniesieniu miasta. Lokacja przypuszczalnie oparta była na przemyślanym planie budowy, ustalonej wielkości parceli, miejscami rozlokowania poszczególnych budynków publicznych i religijnych oraz uwzględniała potrzeby komunikacji z okolicznym terenem. Nieszawa była miastem obejmującym ok. 22 ha powierzchni z przypuszczalnie ośmioma dzielnicami zabudowy. Miasto istniało jedynie ok 35 lat, lecz jego pozostałości tworzą bezcenną kapsułę czasu umożliwiającą poznanie jednego z kluczowych miejsc dla okresu konfliktu Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim.

object832905190     150px-Logo_MKiDN_RP     prodigi_marcin

Artykuł o badaniach Starej Nieszawy w czasopiśmie „Wiedza i Życie”

W sierpniowym numerze czasopisma „Wiedza i Życie” (08/2014) opublikowany został artykuł autorstwa Wojciecha Pastuszki, poświęcony historii i badaniom średniowiecznej lokacji Nieszawy.

Rzędy domów, ulice, wielki rynek, ratusz, fortyfikacje, kościoły – tak wyglądało kilkutysięczne miasto z XV w. leżące nad Wisłą naprzeciwko Torunia. Choć po średniowiecznej metropolii nie pozostał niemal żaden ślad, archeologom udało się odtworzyć jej dokładny plan –  i to bez wbijania łopaty w ziemię.

Pełny tekst, poza papierową wersją wydania, przeczytać można na stronie wydawnictwa: LINK

okladka

Średniowieczne miasto odkryte metodami nieinwazyjnymi na Warmii

Archeolodzy pod kierownictwem dr. Arkadiusza Koperkiewicza z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Felixa Biermanna z Uniwersytetu w Getyndze odkryli pozostałości średniowiecznego miasteczka w Barczewku, zniszczonego przez najazd litewskich wojsk księcia Kiejstuta w 1354 r. Osada znana w tamtym okresie jako Alt Wartenburg zamieszkana była przez osadników ze Śląska i stanowiła pierwszą lokację współczesnego miasta Barczewa, które po tragicznych wydarzeniach założono w obecnym miejscu.

Jest to kolejny w ostatnim czasie projekt badawczy związany z osadnictwem średniowiecznym realizowany w oparciu o odkrycia nieinwazyjne – fotografię lotniczą i badania geofizyczne. W projekcie „Warmińskie Pompeje” uczestniczył zespół badający Starą Nieszawę wykonując pomiary magnetyczne i elektrooporowe. O historii Barczewka i założeniach projektu przeczytać można w wydawanych przez lokalny samorząd Barczewskich Wiadomościach (Nr 5, 246, Maj 2014), których fragment prezentujemy z załączniku [8.3Mb]. Bieżące odkrycia związane z trwającymi badaniami wykopaliskowymi prezentuje relacja opublikowana w serwisie Nauka w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Kolejny grant dla badań krajobrazu archeologicznego średniowiecznej Nieszawy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało łódzkiemu oddziałowi Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich dofinansowanie w ramach programu “Dziedzictwo kulturowe”, V Priorytet “Ochrona zabytków archeologicznych” dla projektu Od Nieszawy do Dybowa – nieinwazyjne rozpoznanie krajobrazu archeologicznego pomiędzy Małą Nieszawką a Zamkiem Dybowskim (4965/14). Projekt projekt ma na celu rozpoznanie krajobrazu archeologicznego najbliższej okolicy zamku krzyżackiego w Małej Nieszawce, a także uzupełnienie stanu wiedzy na temat drugiej lokacji Nieszawy dzięki zastosowaniu nowoczesnych, nieinwazyjnych metod prospekcji. Zastosowanie w badaniach znajdzie szeroki zakres nowoczesnych i różnorodnych technik nieinwazyjnych, w tym metod geofizycznych, fotografii lotniczej, danych LIDAR, dokumentacji terenowej z zastosowaniem systemów GPS RTK oraz stworzeniem numerycznego modelu terenu i archiwizacji danych w bazie GIS.

Pierwsza wzmianka o Nieszawie pochodzi z 1230 r., kiedy Konrad I mazowiecki podarował znajdujący się tam gród braciom krzyżackim. Na bazie grodu drewniano-ziemnego, zakon wzniósł na lewym brzegu Wisły warowny zamek. Gród stanowił siedzibę komturii Państwa Zakonnego, która była równocześnie najbardziej wysuniętą na południe placówką. W 1410 gród został zajęty przez Władysława Jagiełłę podczas wielkiej wojny z zakonem (1409-1411) i był miejscem zawarcia pokoju, parafowanego już w Toruniu i z tej racji znanego jako „pokój toruński”. Osada oraz zamek zostały z rozkazu króla polskiego ostatecznie zrównane z ziemią ok 1424 roku, po zawarciu pokoju mełneńskiego, a osadnictwo przeniosło się w rejon Zamku Dybowskiego, gdzie odnaleziono i odtworzono drugą lokalicję Nieszawy. O pierwotnej osadzie przyzamkowej, która poświadczona jest w przekazach historycznych pod krzyżackim grodem, nie wiadomo tymczasem nic. Tę lukę w historii postanowią uzupełnić archeolodzy posługując się nieinwazyjnymi metodami prospekcji.

Nagroda dla projektu

Badania nad lokalizacją XV-wiecznej Nieszawy zostały nagrodzone podczas konferencji  10-tej Międzynarodowej Konferencji Prospekcji Archeologicznej – Archeological Prospection 2013. Konferencja odbywająca się w gmachu Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu w dniach 29.05-2.06.2013 organizowana była przez International Society of Archaeological Prospection oraz Ludwig Bolzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology. Prezentowany przez realizatorów badań Nieszawy (P. Wronieckiego, M. Jaworskiego, M. Pisza, S. Rzeźnika, W. Stępnia) referat Nieszawa: a forgotten medieval city in Poland discovered with the use of remote sensing techniques otrzymał nagrodę Best Paper Award – pierwszą nagrodę tego typu przyznaną przez Instytut Ludwiga Bolzmanna.

archprosp12Piotr Wroniecki prezentujący wyniki badań podczas Archaeological Prospection 2013